Podmienky používania e-knižnice

Všeobecné podmienky používania elektronickej digitálnej knižnice

advokátskej kancelárie GARANT PARTNER legal s.r.o.


1. Všeobecné ustanovenia

 1. Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o., so sídlom Einsteinova 21, 85101 Bratislava, IČO: 36856380 (ďalej len „prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom internetového portálu www.ekniznica.etretisektor.sk Elektronickej knižnice pre tretí sektor (ďalej len „eknižnica“) a ako jediná je oprávnená poskytovať služby prostredníctvom tohto internetového portálu.
 2. Prevádzkovateľ vydáva tieto všeobecné podmienky, ktoré upravujú niektoré práva a povinnosti medzi prevádzkovateľom ako poskytovateľom a medzi tretími osobami, ktoré si zakúpili produkty, ktorých obsahom sú odborné a vzdelávacie služby poskytované prevádzkovateľom (ďalej len „používateľ“) .
 3. Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou predfakturačného procesu zakúpenia produktov a sú dostupné na internetovej stránke prevádzkovateľa v elektronickej podobe.
 4. Všeobecné podmienky sú záväzné pre prevádzkovateľa, objednávateľa a každého používateľa a sú v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2. Definícia pojmov

Pre účely všeobecných podmienok majú nasledovné pojmy uvedený význam:

Produktom sa rozumie odborný materiál poskytovaný prevádzkovateľom. Zoznam produktov spolu s ich základnou charakteristikou je umiestnený v eknižnici.

Objednávkou sa rozumie elektronická žiadosť tretej osoby o dodanie vybraného produktu a je podkladom pre fakturáciu.

Objednávateľom je osoba, ktorá si elektronicky objedná produkty prevádzkovateľa.

Faktúrou sa rozumie elektronický dokument, ktorým prevádzkovateľ potvrdzuje uhradenie finančného nároku na základe predfakturačných údajov. Faktúra musí obsahovať náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.

Zmluvným vzťahom sa rozumie právny vzťah medzi prevádzkovateľom a používateľom vznikajúci zaplatením ceny produktu, ktorého obsahom je záväzok prevádzkovateľa dodať produkt elektronicky a  záväzok používateľa zaplatiť zaň stanovenú cenu.

Cenou sa rozumie hodnota produktu vyjadrená v peniazoch v súlade s aktuálnym cenníkom eknižnice.

Registrovaným používateľom je používateľ, ktorý na základe prihlásenia sa a registrácie do eknižnice prevádzkovateľa vyplní identifikačné údaje, pričom dôjde k vytvoreniu jeho osobného konta na základe mena a hesla alebo jeho registrácia je už vykonaná na portáli www.itretisektor.sk.

Neregistrovaný používateľ používateľ, ktorý si objedná produkty eknižnice jednorázovo alebo opakovane bez vytvorenia svojho konta s menom a heslom.

3. Podmienky poskytovania 

 1. Produkty poskytované prevádzkovateľom si používatelia objednávajú elektronicky prostredníctvom automatizovaného systému eknižnice ako registrovaný alebo neregistrovaný používateľ.
 2. Objednávka musí obsahovať náležitosti, a to: meno a priezvisko /obchodné meno objednávateľa,

a. meno/ názov používateľa

b. adresa trvalého bydliska / sídla,

c. fakturačná adresa,

d. IČO objednávateľa, DIČ objednávateľa

e. názov produktu a jeho počet,

f. cena,

g. údaj o súhlase so všeobecnými podmienkami. 

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neprihliadať na objednávku, ktorá nemá náležitosti uvedené v odseku 2.
 2. Objednávateľ zaslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním svojich osobných údajov advokátskej kancelárii GARANT PARTNER legal s.r.o., so sídlom Einsteinova 21, 85101 Bratislava, IČO 36856380 ako prevádzkovateľovi odborného portálu v rozsahu meno a priezvisko, adresa, email, telefónne číslo za účelom fakturácie ním objednaných služieb a zasielania informačných emailov prevádzkovateľa objednávateľovi. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude postupovať pri spracúvaní osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Objednávateľ súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje spolupracujúcim tretím osobám, pokiaľ je to potrebné na zabezpečenie objednaných služieb objednávateľa od prevádzkovateľa. Súhlas je udelený na dobu poskytovania služby a do času povinnej evidencie účtovných údajov o objednávateľovi služby.
 3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje najneskôr do 7 dní odo dňa obdržania objednávky, objednávku potvrdiť a zaslať objednávateľovi údaje pre úhradu. Po prijatí úhrady za produkt prevodom na účet prevádzkovateľa dôjde k zaslaniu produktu a faktúry objednávateľovi.
 4. Prevádzkovateľ umožní po úhrade ceny produktu elektronické sprístupnenie produktu s možnosťou stiahnutia dokumentu v počte 3x po dobu 30 dní, tak aby z dôvodu nečakaných technických komplikácií používateľ dostal sprístupnený uhradený produkt.
 5. Objednávateľ súhlasí so zasielaním informačných emailov, pokiaľ sa neodhlási z tejto doplnkovej služby u prevádzkovateľa.

4. Cena a platobné podmienky

 1. Cenu produktu je objednávateľ povinný uhradiť bezhotovostným prevodom na účet prevádzkovateľa v lehote splatnosti uvedenom v informačnom emaily s pokynmi k úhrade.
 2. Faktúra je následne vystavená po prijatí úhrady a zaslaná elektronicky na emailovú adresu objednávateľa tak, aby obsahovala všetky údaje v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.

5. Práva a povinnosti prevádzkovateľa a používateľa

 1. Po uhradení platby je prevádzkovateľ povinný

a. dodať objednaný produkt uvedený v objednávke, a to prostredníctvom elektronického sprístupnenia zakúpeného produktu,

b. zaradiť objednávateľa do servisu newslettra, ktorého obsahom je aj zasielanie informácií k produktom v eknižnice. 

 1. Po prijatí produktu je užívateľ povinný využívať sprístupnený produkt pre svoje potreby v súlade s obchodnými podmienkami, príslušnými právnymi predpismi a morálnymi zásadami. Používateľ nie je oprávnený žiadnym spôsobom rozširovať iným osobám zakúpené produkty odplatne ani bezodplatne.
 2. Používateľ je povinný chrániť prihlasovacie údaje pred stratou, odcudzením alebo zneužitím. Zároveň je užívateľ povinný neposkytnúť prístupové údaje tretej osobe, inak je prevádzkovateľ oprávnený pozastaviť poskytovanie služieb.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený dočasne pozastaviť používateľovi poskytované služby v prípade, ak sa používateľ správa spôsobom, ktorý je v rozpore s týmito všeobecnými podmienkami.

6. Prechodné a záverečné ustanovenia

 1. Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.09.2017.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu všeobecných podmienok, pričom používatelia budú na zmenu upozornení.

01.09.2017

Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o.